اورینگ
Orings

Oring Kit

• جعبه اورینگ این کیت اورینگ در دو ابعاد اینچ و میلیمتر بوده و تعداد اورینگ های داخل جعبه بین …

Viton Oring

• اورینگ اورینگ معمولی ترین آب بند مورد استفاده در ماشین آلات میباشد. اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و …

Oring NBR

• اورینگ اورینگ معمولی ترین آب بند مورد استفاده در ماشین آلات میباشد. اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و …

Silicon oring

• اورینگ اورینگ معمولی ترین آب بند مورد استفاده در ماشین آلات میباشد. اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و …